Правилник

о васпитно-дисциплинској материјалној одговорности ученика

Правила

понашања у ОШ ”Емилија Остојић” Пожега

Правилник

дисциплинској материјалној одговорности запослених

Правилник

о награђивању ученика

Правилник

о оцењивању ученика

Правилник

о организацији и систематизацији

Правилник

о похваљивању и награђивању наставника и радника ОШ

Правилник

награђивању запослених ОШ

Правилник

безбедност ученика

Правилник

о испитима

Правилник

о накнади путних трошкова запослених

Статут

Основне Школе

Закон

о основама система образовања и васпитања

Закон

о основном образовању и васпитању

Годишњи план

рада школе

Извештај

годишњег плана рада школе

Ученички

парламент и вршњачки тим

Школски

развојни план