Правилник

о васпитно-дисциплинској материјалној одговорности ученика

Правила

понашања у ОШ ”Емилија Остојић” Пожега

Правилник

дисциплинској материјалној одговорности запослених

Правилник

о награђивању ученика

Правилник

о оцењивању ученика

Правилник

о организацији и систематизацији

Правилник

о похваљивању и награђивању наставника и радника ОШ

Правилник

награђивању запослених ОШ

Правилник

безбедност ученика

Правилник

о испитима

Правилник

о накнади путних трошкова запослених

Правилник

понашања ученика – допуна

Правилник

о протоколу поступања  у установи у одговору на  насиље , злостављање и занема

Правилник

o поступању установе у случају сумње или утврђеног  дискриминаторног понашања и вређања угледа

Правилник

o ближим критеријума за препознавање облика дискриминације од стране запосленог , детета , ученика или трећег лица у васпитној установи

Пословник

о раду ученичког парламента ОШ ,, Емилија Остојић „

Пословник

о раду савета родитеља

Пословник

о раду наставничког већа ОШ “ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ“

Пословник

о раду школског одбора

Правилник

o извођењу екскурзија и наставе у природи

Правилник

о заштити података о личности

Правилник

о понашању запослених

Правилник

о поклонима запослених

Правилник

o донацијама

Одлука

о заштити података личности

Правилник

о вредновању квалитета рада установе

Правилник

о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,  злостављање и занемаривање

Статут

Основне Школе

Колективни уговор

ОШ ,, Емилија Остојић“

Закон

о основном образовању и васпитању

Статут

Основне Школе -допуна

Закон

о основном образовању и васпитању

Закон

о основама система образовања и васпитања

Права

детета и ученика , обавезе и одговорности ученика

Закон

о основама система образовања и васпитања

Школски

програм

Годишњи план

рада школе

Ученички

парламент и вршњачки тим

Школски

развојни план

Извештај

годишњег плана рада школе

Позив

гасни генератор

Питања и одговори

гасни генератор

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ГАСНИ ГЕНЕРАТОР

Обавештење о продужетку

рока за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

јавне набавке мале вредности

Одлука о додели

уговора – угаљ

Обавештење о обустави

поступка јавне набавке

Одлука о

закљученом уговору

Обавештење о

закљученом уговору – гасни генератор

Одлука о

додели уговора – дрва

Позив ЈНМВ

рачунарска опрема

Конкурсна документација

рачунарска опрема

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈНМВ

 ЗА НАБАВКУ ДОБАРА  ОГРЕВА- УГАЉ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

јавна набавка – угаљ

Одлука

о додели угља партија 3

Обавештење о

закљученом уговору

Обавештење о

закљученом уговору партија 3

Позив за

достављање понуда

Одлука

годишњи план