Правилник о употреби мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства 2024

   Правила понашања у ОШ Емилија Остојић Пожега 2024

  Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у ОШ Емилија Остојић Пожега

   Правилник о оцењивању ученика у ОШ Емилија Остојић Пожега 2024

  Правилник о васпитно дисциплинској и материјалној одговорности ученика ОШ Емилија Остојић Пожега      Интерни план наб.2024. II измена     Фин.план 2024. II измена      План набавки 2024

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТИ 2024-2025

     Одлука о изменама и допунама Статута ОШ Емилија Остојић Пожега 2024

          Одлука Завршни рачун за 2023.годину

                          GFI-2023-01038-1_2024-02-26T14-08-57

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2024

ИНТЕРНИ ПЛАН НАБАВКИ 2024

Јавни позив давање у закуп фискултурне сале 2023

Интерни план набавки 2023 VI измена

Финансијски план 2023. V измена

Interni plan nabavki 2023. V izmena

Финансијски план 2023. IV измена

Интерни план набавки 2023. IV измена

Финансијски план 2023. III измена

Интерни план набавки 2023. III измена

Интерни план набавки 2023. II измена

Финансијски план 2023. II измена

Интерни план набавки 2023. I измена

Финансијски план 2023. I измена

Интерни план набавки 2023

Финансијски план 2023.

План јавних набавки 2023

https://informator.poverenik.rs/informator?org=Cag4y9yXD9RMJGH5u                                                                              

                             Pravilnik o organizaciji i sprovodjenju popisa 2023       

  Pravilnik o pohvaljivanju i nagradjivanju učenika    

      STATUT 2022  

    Godisnji plan rada skole 22-23

Featured Title

о васпитно-дисциплинској материјалној одговорности ученика

Featured Title

понашања у ОШ ”Емилија Остојић” Пожега

Featured Title

дисциплинској материјалној одговорности запослених

Featured Title

о награђивању ученика

Правилник

о оцењивању ученика

Правилник

о организацији и систематизацији

Правилник

о похваљивању и награђивању наставника и радника ОШ

Правилник

награђивању запослених ОШ

Правилник

безбедност ученика

Правилник

о испитима

Правилник

о накнади путних трошкова запослених

Правилник

понашања ученика – допуна

Правилник

о протоколу поступања  у установи у одговору на  насиље , злостављање и занема

Правилник

o поступању установе у случају сумње или утврђеног  дискриминаторног понашања и вређања угледа

Правилник

o ближим критеријума за препознавање облика дискриминације од стране запосленог , детета , ученика или трећег лица у васпитној установи

Пословник

о раду ученичког парламента ОШ ,, Емилија Остојић „

Пословник

о раду савета родитеља

Пословник

о раду наставничког већа ОШ “ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ“

Пословник

о раду школског одбора

Правилник

o извођењу екскурзија и наставе у природи

Правилник

о заштити података о личности

Правилник

о понашању запослених

Правилник

о поклонима запослених

Правилник

o донацијама

Одлука

о заштити података личности

Правилник

о вредновању квалитета рада установе

Правилник

о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,  злостављање и занемаривање

ПРАВИЛНИК

о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

„ПРАВИЛНИКА О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ“

Ka Сигурном и подстицајном

школском окружењу

Измена пословника

о раду НВ, Шо и савету родитеља

Правилник

o набавкама

Правилник

о организацији  буџетског рачуноводства

Правилник о изменама

Правилника о календару образовно – васпитног рада основне школе за школоску 2020/2021.

Правилник о

канцеларијском и архивском пословању

Одлука

о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији послова

Одлука

анекс

Интерни план набавки

2022.г.-1 измена

Статут

Основне Школе

Колективни уговор

ОШ ,, Емилија Остојић“

Закон

о основном образовању и васпитању

Статут

Основне Школе -допуна

Закон

о основном образовању и васпитању

Закон

о основама система образовања и васпитања

Права

детета и ученика , обавезе и одговорности ученика

Измена

статута 2

Анекс

годишњег плана рада школе

Закон

о основама система образовања и васпитања

Годишњи план

рада школе

Ученички

парламент и вршњачки тим

Школски

развојни план

Одлука

Анекс годишњег плана

Измене и допуне

годишњег плана

Извештај

годишњег плана рада школе

Анекс

Измена структура

Анексирана

структура

Интерни план

школе 2022.

Позив

гасни генератор

Питања и одговори

гасни генератор

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ГАСНИ ГЕНЕРАТОР

Обавештење о продужетку

рока за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

јавне набавке мале вредности

Одлука о додели

уговора – угаљ

Обавештење о обустави

поступка јавне набавке

Одлука о

закљученом уговору

Обавештење о

закљученом уговору – гасни генератор

Одлука о

додели уговора – дрва

Позив ЈНМВ

рачунарска опрема

Конкурсна документација

рачунарска опрема

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈНМВ

 ЗА НАБАВКУ ДОБАРА  ОГРЕВА- УГАЉ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

јавна набавка – угаљ

Одлука

о додели угља партија 3

Обавештење о

закљученом уговору

Обавештење о

закљученом уговору партија 3

Позив за

достављање понуда

Одлука

годишњи план

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

набавка електричне енергије

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Позив

ЈНМВ 1.1.2020.

Измена КД

ел.енергија

Featured TitleОбавештење о продужењу рока

за подношење понуда ЈНМВ 1.2.-20

Питања и

одговори

Обавештење о

продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 1.2.-20.

Питања и

одговори

Обавештење

о привременом прекиду закупа

Школски

програм

Продужени

боравак

Планови

осталих активности

Први

разред

Други

разред

Трећи

разред

Верска настава

трећи разред

Четврти

разред

Пети

разред

Верска настава

пети разред

Шести

разред

Верска настава

шести разред

Седми

разред

Верска настава

седми разред

Осми

разред

Верска настава

осми разред
STATUT 2022  Правилник о организацији и систематизацији послова у ОШ Емилија Остојић ПожегаОдлука о усвајању Годишњег фин.извештаја за 2022.г.GFI-2022-01038-1_2023-02-28T10-07-25Интерни план набавки 2023.г.   Финансијски план 2023.   Одлука-План ЈН 2023.    План ЈН 2023.г.