Правилник

о васпитно-дисциплинској материјалној одговорности ученика

Правила

понашања у ОШ ”Емилија Остојић” Пожега

Правилник

дисциплинској материјалној одговорности запослених

Правилник

о награђивању ученика

Правилник

о оцењивању ученика

Правилник

о организацији и систематизацији

Правилник

о похваљивању и награђивању наставника и радника ОШ

Правилник

награђивању запослених ОШ

Правилник

безбедност ученика

Правилник

о испитима

Правилник

о накнади путних трошкова запослених

Правилник

понашања ученика – допуна

Правилник

о протоколу поступања  у установи у одговору на  насиље , злостављање и занема

Правилник

o поступању установе у случају сумње или утврђеног  дискриминаторног понашања и вређања угледа

Правилник

o ближим критеријума за препознавање облика дискриминације од стране запосленог , детета , ученика или трећег лица у васпитној установи

Пословник

о раду ученичког парламента ОШ ,, Емилија Остојић „

Пословник

о раду савета родитеља

Пословник

о раду наставничког већа ОШ “ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ“

Пословник

о раду школског одбора

Правилник

o извођењу екскурзија и наставе у природи

Правилник

о заштити података о личности

Правилник

о понашању запослених

Правилник

о поклонима запослених

Правилник

o донацијама

Одлука

о заштити података личности

Правилник

о вредновању квалитета рада установе

Правилник

о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,  злостављање и занемаривање

ПРАВИЛНИК

о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

„ПРАВИЛНИКА О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ“

Ka Сигурном и подстицајном

школском окружењу

Измена пословника

о раду НВ, Шо и савету родитеља

Правилник

o набавкама

Правилник

о организацији  буџетског рачуноводства

Правилник о изменама

Правилника о календару образовно – васпитног рада основне школе за школоску 2020/2021.

Правилник о

канцеларијском и архивском пословању

Статут

Основне Школе

Колективни уговор

ОШ ,, Емилија Остојић“

Закон

о основном образовању и васпитању

Статут

Основне Школе -допуна

Закон

о основном образовању и васпитању

Закон

о основама система образовања и васпитања

Права

детета и ученика , обавезе и одговорности ученика

Измена

статута 2

Анекс

годишњег плана рада школе

Закон

о основама система образовања и васпитања

Годишњи план

рада школе

Ученички

парламент и вршњачки тим

Школски

развојни план

Одлука

Анекс годишњег плана

Измене и допуне

годишњег плана

Извештај

годишњег плана рада школе

Анекс

Измена структура

Анексирана

структура

Позив

гасни генератор

Питања и одговори

гасни генератор

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ГАСНИ ГЕНЕРАТОР

Обавештење о продужетку

рока за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

јавне набавке мале вредности

Одлука о додели

уговора – угаљ

Обавештење о обустави

поступка јавне набавке

Одлука о

закљученом уговору

Обавештење о

закљученом уговору – гасни генератор

Одлука о

додели уговора – дрва

Позив ЈНМВ

рачунарска опрема

Конкурсна документација

рачунарска опрема

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈНМВ

 ЗА НАБАВКУ ДОБАРА  ОГРЕВА- УГАЉ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

јавна набавка – угаљ

Одлука

о додели угља партија 3

Обавештење о

закљученом уговору

Обавештење о

закљученом уговору партија 3

Позив за

достављање понуда

Одлука

годишњи план

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

набавка електричне енергије

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Позив

ЈНМВ 1.1.2020.

Измена КД

ел.енергија

Featured TitleОбавештење о продужењу рока

за подношење понуда ЈНМВ 1.2.-20

Питања и

одговори

Обавештење о

продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 1.2.-20.

Питања и

одговори

Обавештење

о привременом прекиду закупа

Школски

програм

Продужени

боравак

Планови

осталих активности

Први

разред

Други

разред

Трећи

разред

Верска настава

трећи разред

Четврти

разред

Пети

разред

Верска настава

пети разред

Шести

разред

Верска настава

шести разред

Седми

разред

Верска настава

седми разред

Осми

разред

Верска настава

осми разред