Пети разред

Прва недеља

,,Домовина“ Душан Васиљев 

,,Кад књиге буду у моди“ Пеђа Трајковић

,,Моја отаџбина“ Алекса Шантић 

Квиз

Асоцијације

Писмена вежба 

,,Зеленбабини дарови“ Ивана Нешић

Друга недеља

Глаголи

Речца НЕ

Трећа недеља

Супер школа(интернет учионица)

Десетица

Десетица Цанкар

Писање одричне речце не уз именице наставни лист

Вежбања-именске речи

Наставни лист

Инфинитив и инфинитивна основна

Четврта недеља

Супер школа(интернет учионица)

Перфекат

Презент и презентска основа- наставни лист

Кирија, Бранислав Нушић

Презент (презентска основа_ презент помоћних глагола)

Аги и Ема

Пета недеља

Аги и Ема, Игор Коларов

Шеста недеља

Аги и Ема

Аги и Ема филм

Шашава песма

ФУТУР I (будуће време)

Седма недеља

Писање одричне речце не уз именице

Глаголски облици-вежбање

Глаголи-провера

Футур

Песме о песми

Писање глаголских облика (наставни лист)

Осма недеља

Гроздана Олујић – Плава мачка – Тесла

Књижевнотеоријски појмови

Милутин Миланковић – Успомене, доживљаји, сазнања (одломак)

Девета недеља

Изговарање реченица

Место акцента у вишесложним речима

Правилно изговарање гласова

Десета недеља

Богаћење речника

Облици приповедања

Стилске фигуре

Доживљаји Тома Сојера, Марк Твен

Прва недеља

Једначине са сабирањем и одузимањем разломака

Неједначине са сабирањем и одузимањем разломака

Задаци за вежбање

Друга недеља

Решења

Множење разломака у количничком запису

Задаци за вежбање- множење разломака

Трећа недеља

Множење у децималном запису

Множење у децималном запису задаци

Дељење разломка у количничком облику

Дељење разломка у децималном запису

Четврта недеља

Дељење разломака у децималном запису – вежбање

Множење и дељење децималних бројева декадном јединицом

Својства множења и дељења разломака

Пета недеља

Једначине у вези са множењем и дељењем – вежбање

Неједначине у вези са множењем и дељењем разломака

Шеста недеља

Множење и дељење разломака – утврђивање

Конструкција -осна симетрија

Oсна симетрија

Седма недеља

Конструкција тачака и осносиметричних фигура – задаци за вежбање

Осма недеља

Конструкција нормале

Симетрала угла

Симетрала угла – задаци за вежбањe

Девета недеља

Проценти

Рачунање процента – задаци за вежбање

Аритметичка средина

Десета недеља

Размера

Размера – задаци за вежбање

Примена разломака (проценти, аритметичка средина, размера)

Једанаеста недеља

Геометрија – систематизација

Прва недеља

Упутство

Друга недеља

Упутство

Трећа недеља

Упутство

Четврта недеља

Упутство

Пета недеља

Упутство

Шеста недеља

Упутство

Седма недеља

Упутство

Осма недеља

Упутство

Девета недеља

Упутство

Десета недеља

Упутство

Једанаеста недеља

Упутство

Прва недеља

Упутство

Друга недеља

Упутство

Трећа недеља

Упутство

Четврта недеља

Упутство

Пета недеља

Упутство 

Шеста недеља

Упутство

Седма недеља

Упутство

Осма недеља

Упутство

Девета недеља

Упутство

Десета недеља

Упутство

Једанаеста недеља

Упутство

Милица Ђорђевић

Ликовна култура

Цртање, сликање, вајање

Задаци за ученике наставнице Милице Ђорђевић

Зоран Звиздић

шифра за  гугл учионицу mlrzr2s

Прва недеља

Шпански језик наставни материјал

Друга недеља

Шпански језик

Трећа недеља

Шпански језик

Четврта недеља

Acciones habituales

Шпански језик

Пета недеља

Шпански језик 

Презентација

Шеста недеља

Шпански језик

Седма недеља

Шпански језик

Осма недеља

Шпански језик

Девета недеља

Шпански језик

Шпански језик ИОП

Десета недеља

Шпански језик

Jеданаеста недеља

Шпански језик

Прва недеља

ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА И ЕЛЕМЕНТАРНЕ ШТАФЕТНЕ ИГРИЦЕ

Друга недеља

ХИГИЈЕНА, ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА ПРЕВЕНТИВНО  КОРЕКТИВНЕ ВЕЖБЕ И ЕЛЕМЕНТАРНЕ ИГРЕ

Трећа недеља

ПРАВИЛНА И ЗДРАВА ИСХРАНА, ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊАЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ДЕФОРМИТЕТА, ВЕЖБЕ СНАГЕ, ЕЛЕМЕНТАРНЕ И ДРУШТВЕНЕ ИГРЕ

Четврта недеља

НАЧЕЛА ПРАВИЛНЕ ИСХРАНА, АТЛЕТИКА, ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ДЕФОРМИТЕТА, ЕЛЕМЕНТАРНЕ И ДРУШТВЕНЕ ИГРЕ

Пета недеља

ПРАВИЛНА ИСХРАНА, ВЕЖБЕ ИСТЕЗАЊА, ДИСАЊА ЗА  ПРЕВЕНЦИЈУ ДЕФОРМИТЕТА, АЕРОБНИ ТРЕНИНГ

Шеста недеља

АНКЕТА НАСТАВА НА ДАЉИНУ, ВЕЖБЕ ИСТЕЗАЊА И ДИСАЊА, АЕРОБНИ ТРЕНИНГ, ЕЛЕМЕНТАРНА ИГРА

Седма недеља

ПРЕВЕНТИВНО КОРЕКТИВНО ДРЖАЊЕ ТЕЛА,ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА, ДИСАЊА И ЗА ОЧНЕ МИШИЋЕ, ЕЛЕМЕНТАРНА ИГРА,УПИТНИК

Осма недеља

ПРЕВЕНТИВНЕ ВЕЖБЕ, ПРОЦЕНА УХРАЊЕНОСТИ,ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА, КОЛЕКТИВНА СПОРТСКА ИГРА РУКОМЕТ, УПИТНИК

Девета недеља

МЕРЕЊЕ МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ, ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА, СПОРТСКА ИГРА KOШАРКА

Десета недеља

ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА,СПОРТСКА ИГРА ФУТСАЛ И ОДБОЈКА

Једанаеста недеља

ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА,СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, СПОРТ НЕМАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРНА ДОБРА

Прва недеља

Пасха

Друга недеља

Десет Божијих заповести 

Трећа недеља

Тест 

Закон Божији као педагог за Христа

Четврта недеља

Десет Божијих заповести

Пета недеља

Земља меда и млека

Шеста недеља

Цар Давид

Седма недеља

На гори Синају

Осма недеља

Псалми Давидови

Девета недеља

Соломон и јерусалимски храм

Десета недеља

Соломонов храм

Једанаеста недеља

Старозаветни пророци

Прва недеља

Грађанско упутство за рад

Друга недеља

Упутство

Трећа недеља

Упутство

Четврта недеља

Упутство

Пета недеља

Упутство

Шеста недеља

Упутство

Седма недеља

Упутство

Осма недеља

Упутство

Девета недеља

Упутство

Десета недеља

Упутство

Прва недеља

Појам, извори и врсте загађивања животне средине

Друга недеља

Климатске промене

Трећа  и четврта недеља

Глобално загревање

Пета и шеста недеља

Озонски омотач

Седма и осма недеља

Рециклажа

Девета и десета недеља

Биодиверзитет

Једанаеста недеља

Нестајање и заштита врста